pckziutopv2

Projekt "Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"

Oś priorytetowa: RPZP.08.05.00 Edukacja

Numer i nazwa Działania: RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K018/16-01

Cele projektu:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami,

prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

W ramach projektu wsparcie otrzymają 3 licea ogólnokształcące działające w mieście Wałcz

Planowane efekty:

488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu projektu.

3 szkoły będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

3 szkoły będą wykorzystywały sprzęt TIK doprowadzenia zajęć edukacyjnych;65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami, umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt ma na celu również wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poziom wyników matur.

Zajęcia realizowane z ramach projektu w III Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz:

          Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa IILO

 

  

 

 

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa I LO

 

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa II LO

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki przygotowujące do matury "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa III LO

               Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia:

  • Zajęcia z geografii " Na tropie geografii w czasie i przestrzeni"
  • Zajęcia dodatkowe z j.angielskiego       „Angielski na wyciągnięcie ręki”

          Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

pażdziernik 2018 r.

listopad 2018 r.

grudzień 2018 r.

styczeń 2019 r.

luty 2019 r.

Tytuł projektu: „Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Cele projektu: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu wsparcie otrzymają 2 publiczne placówki kształcenia zawodowego: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU) oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu (RCKU).

Główną grupę docelową stanowią uczniowie szkół zawodowych i techników. Przygotowując uczniów do wejścia na rynek pracy nacisk położony będzie nie tylko na przekazanie pakietu niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim na wykształcenie konkretnych umiejętności m.in. poprzez praktyki i staże zawodowe, a także dodatkowe specjalistyczne zajęcia w szkołach oraz kursy i szkolenia. 1100 uczniów (495 dziewcząt i 605 chłopców) otrzyma kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Dla najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych i technicznych przewidziano stypendia. Wszyscy uczestnicy będą objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Planowane efekty: Ze względu na niski poziom jakości bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego jednym z głównych działań jest także doposażenie pracowni w poszczególnych szkołach i stworzenie nowoczesnych laboratoriów kształcenia praktycznego. Z doposażenia zakupionego dzięki EFS będą korzystały 2 szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Niezmiernie ważnym działaniem będzie wsparcie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz przygotowanie do obsługi zakupionego sprzętu i wyposażenia. 54 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu (29 kobiet i 25 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie nowe kompetencje.

W projekcie do końca 2023 roku weźmie udział 1100 uczniów.

Wartość projektu: 10 708 991,42 zł,

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 102 642,70 zł,

Wkład budżetu państwa: 527 185,22 zł.

 

 

zaz1

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube