pckziutopv2

Projekt "Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"

Oś priorytetowa: RPZP.08.05.00 Edukacja

Numer i nazwa Działania: RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K018/16-01

Cele projektu:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami,

prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

W ramach projektu wsparcie otrzymają 3 licea ogólnokształcące działające w mieście Wałcz

Planowane efekty:

488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu projektu.

3 szkoły będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

3 szkoły będą wykorzystywały sprzęt TIK doprowadzenia zajęć edukacyjnych;65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami, umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt ma na celu również wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poziom wyników matur.

Zajęcia realizowane z ramach projektu w III Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz:

          Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa IILO

 

  

 

 

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa I LO

 

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa II LO

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki przygotowujące do matury "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa III LO

               Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia:

  • Zajęcia z geografii " Na tropie geografii w czasie i przestrzeni"
  • Zajęcia dodatkowe z j.angielskiego       „Angielski na wyciągnięcie ręki”

          Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH na miesiąc listopad 2017 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH na miesiąc grudzień 2017 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH na miesiąc styczeń 2018 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH na miesiące styczeń, luty i marzec 2018 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH na miesiąc kwiecień 2018 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH na miesiąc maj 2018 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH na miesiąc czerwiec 2018 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube