pckziutopv2

Projekt "Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim"

Oś priorytetowa: RPZP.08.05.00 Edukacja

Numer i nazwa Działania: RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K018/16-01

Cele projektu:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami,

prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

W ramach projektu wsparcie otrzymają 3 licea ogólnokształcące działające w mieście Wałcz

Planowane efekty:

488 uczniów liceów ogólnokształcących nabędzie kompetencje kluczowe po zakończeniu projektu.

3 szkoły będą wykorzystywały doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

3 szkoły będą wykorzystywały sprzęt TIK doprowadzenia zajęć edukacyjnych;65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po realizacji programu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności i atrakcyjności kształcenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i językami, umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczególności w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt ma na celu również wyrobienie nawyku i potrzeby ciągłego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez całe życie. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poziom wyników matur.

Zajęcia realizowane z ramach projektu w III Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz:

          Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa IILO

 

Zajęcia z matematyki

 "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania", klasa II LO.

W czasie zajęć uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie lub w grupach. Wiadomości z funkcji kwadratowej utrwalali grając w grę matematyczną "ABC - dobieranie".

Beata Zaborowska

 

 

 

 

  

 

 

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa I LO

 

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa II LO

  • Zajęcia wyrównawcze z matematyki przygotowujące do matury "Dla sił wyrównania matematyczne zmagania" klasa III LO

               Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia:

  • Zajęcia z geografii " Na tropie geografii w czasie i przestrzeni"

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Profesora Wiktora Zina (klasa II).

 

 

  • Zajęcia dodatkowe z j.angielskiego       „Angielski na wyciągnięcie ręki”

          Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

pażdziernik 2018 r.

listopad 2018 r.

grudzień 2018 r.

styczeń 2019 r.

luty 2019 r.

marzec 2019 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel./fax 67 349 41 02

pckziuwwalczu@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

ul. Budowlanych 4

78-600 Wałcz

tel./fax 67 258 20 82

pckziuwwalczu2@gmail.com

www.pckziuwalcz.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

 

Internat

Al. Zdob. Wału Pom. 90

tel. 67 349 41 04

 

 

   facebook    
      
   youtube