Konferencja

konferencja w pckziu

12 marca 2021 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyło się spotkanie dotyczące szkoleń w formach kursowych oraz odbywania praktyk przez pracowników młodocianych.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Szczecinie, Elżbieta Paprocka, która jest koordynatorem dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników województwa zachodniopomorskiego, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierającego     Edukację Zawodową Pracowników Młodocianych oraz dyrektorem Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, wraz z Krzysztofem Kacprzakiem, który jest specjalistą ds. koordynacji oraz nauczycielem przedmiotów ekonomicznych.

Ponadto, w wymianie doświadczeń w zakresie pracy z uczniem jako pracownikiem młodocianym w spotkaniu wzięli udział: Ewelina Ludwiczak i Agnieszka Szpecht – kierownicy szkolenia praktycznego PCKZiU, Grzegorz Skuza – nauczyciel BHP, Barbara Rosochacka – kierownik internatu, Małgorzata Kacperska – Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu, Alina Jackowska – wice dyrektor PCKZiU, Ireneusz Gaworek – komendant Hufca Pracy 16-6 w Wałczu.

Na wstępie Krzysztof Kacprzak przedstawił ideę koordynacji, której głównym celem jest dobro pracowników młodocianych i ich teoretyczne dokształcanie zawodowe oraz analizowanie i opiniowanie zmian zachodzących w szkolnictwie branżowym.

Następnie, Elżbieta Paprocka omówiła: zadania jakie wykonuje na rzecz dokształcenia zawodowego uczniów, jako pracowników młodocianych z terenu całego województwa oraz kwestie organizacji konferencji koordynacyjnych, na których występuje wymiana doświadczeń z zakresu pracy z młodocianymi, ich dokształcaniem zawodowym na cztero- tygodniowych turnusach, także w zawodach niszowych np. grup fotografów, dekarzy, wędliniarzy czy krawców.

W dalszej części spotkania zaproszeni goście omówili swoje zadania i funkcje, które pełnią w szkole. Podzielili się problemami dotyczącymi zatrudnienia uczniów szkół branżowych w różnych zawodach, a co za tym idzie dotyczącymi teoretycznych szkoleń zawodowych w różnych formach.

Dyrektor Cechu Rzemiosł w Wałczu zapoznała zebranych z możliwościami zatrudniania uczniów przez wałeckim rzemieślników oraz z systemem zdawania egzaminów po zakończonej nauce zawodu przed Izbą Rzemieślniczą. Przedstawiła informacje o zrzeszaniu firm w zawodach rzemieślniczych w Cechu, gdy chcą one szkolić uczniów w danej branży. Podczas dyskusji zastanawiano się nad sposobami zatrudniania młodocianych pracowników i zakończenia przez nich szkoły egzaminem zawodowym, który od przyszłego roku będzie obowiązkowy. Poruszano również sprawy przerywania przez uczniów praktyk, zmiany zawodu, przerw w zatrudnieniu, powtarzania roku, nie pokrywania się kształcenia w szkole z okresem odbywania praktyk. Wymienione problemy były szczegółowo analizowane przez Panią koordynator, która przedstawiła sposoby ich rozwiązania zgodnie z obowiązującymi kryteriami i zasadami szkolnictwa branżowego.

Komendant HP 16-6 podczas swojej wypowiedzi omówił wspólne działania jakie podejmuje wraz z PCKZiU oraz Cechem Rzemiosł i pracodawcami na rzecz młodzieży z powiatu zdobywającej wykształcenie i zawód.

Problemy z jakimi boryka się kadra hufca w związku z zatrudnieniem pracowników młodocianych są tymi samymi problemami jakie zostały omówione podczas wymiany doświadczeń na spotkaniu. Komendant przedstawił możliwości jakie daje OHP w związku z dokształcaniem młodych ludzi m. in. udział w projektach i stażach zawodowych za granicą czy propozycje dla absolwentów chcących zwiększać swoje kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się. Zwrócił także uwagę na szeroką gamę zakładów z jakimi od wielu lat współpracuje,       a co za tym idzie możliwości nauki w wielu zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Na zakończenie goście ze Szczecina zachęcali i zapraszali wszystkich do utrzymywania kontaktu i współpracy mającej na celu ciągłe podwyższanie jakości kształcenia na poziomie szkolnictwa branżowego.Inicjatorką spotkania, a zarazem prowadzącą była Ewelina Ludwiczak-kierownik szkolenia praktycznego, która przedstawiła cel spotkania oraz nakreśliła znaczenie wsparcia w kształceniu pracowników młodocianych.

Tekst: Ireneusz Gaworek – komendant/ wychowawca HP 16-6 Wałcz

Zdjęcia: Barbara Czerwińska – wychowawca HP 16-6 Wałcz

konferencja w pckziu
Konferencja w pckziu

Zostaw komentarz

Skip to content